Consiliul de Administratie al Spitalului Județean de Urgență Bacău organizează concurs de ocupare a funcției de manager

In conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 1520/22.12.2016,
pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica

Concursul va avea loc la sediul spitalului din Bacau, str. Spiru – Haret, nr. 2, in perioada 31.07.2017-08.08. 2017.
Personale fizice care se inscriu la concurs trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 • Cunosc limba romana, scris si vorbit;
 • Sunt absolventi ai unei institutii de invatamant superior medical, economic-financiar sau juridic;
 • Sunt absolventi ai unor cursuri de perfectionare in management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sanatatii si stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, ori sunt absolventi ai unui masterat sau doctorat in management sanitar, economic ori administrativ organizat intr-o institutie de invatamant superior acreditata, potrivit legii;
 • Au cel putin 2 ani vechime in posturile prevazute cu studii universitare de lunga durata, conform legii;
 • Nu au fost condamnate pentru savarsirea unei infractiuni comise cu intentie, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 • Sunt apte din punct de vedere medical ( fizic si neuropsihic );
 • Nu au implinit varsta standard de pensionare, conform legii;

Concursul se defasoara in doua etape, dupa cum urmeaza:

 • Etapa de verificare a indeplinirii de catre candidati a conditiilor stabilite in anuntul de concurs, etapa eliminatorie, la 31.07. 2017, ora 13
 • Rezultatul verificarii dosarelor de inscriere se va afisa la sediul spitalului si concomitent pe pagina de internet a spitalului la 31.07.2017, ora 15;
 • Contestatiile privind proba de verificare a conditiilor stabilite in anuntul de concurs se pot depune pana la 01.08.2017 ora 15 la Serviciul Resurse Umane;
 • Rezultatul contestatiilor se va afisa la sediul spitalului si concomitent pe pagina de internet a spitalului la 02.08.2017, ora 15;
 • Etapa de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management se va desfasura la 03.08. 2017, ora 10, la Spitalul Judetean de Urgenta Bacau;
 • Rezultatul in urma desfasurarii probei de sustinere publica si evaluarea proiectului de management se afiseaza la sediul spitalului si se publica pe pagina de internet a spitalului la 03.08.2017, ora 13;
 • Contestatiile privind proba de sustinere publica si de evaluare a proiectului de management se pot depune pana la 04.08.2017, ora 13, la Serviciul Resurse Umane;
 • Rezultatul contestatiilor se va afisa la sediul spitalului si concomitent pe pagina de internet a spitalului la 07.08.2017, ora 13.

Inscrierea la concurs a candidatilor se face la sediul Spitalului Judetean de
Urgenta Bacau , pana la data de 20.06.2017-20.07.2017, ora 13.

Dosarul de inscriere trebuie sa contina in principal urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la concurs in care candidatul mentioneaza functia pentru care doreste sa candideze;;
 • copia certificata pentru conformitate a actului de identitate, aflat in termen de valabilitate;
 • copia certificata pentru conformitate a diplomei de licenta sau echivalente;
 • copia certificata pentru conformitate a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfectionare in management sau management sanitar, ori copia a diplomei de master sau doctorat in management sanitar, economic sau administrativ, organizat intr-o institutie de invatamint superior acreditata , potrivit legii;
 • curriculum vitae;
 • adeverinta care atesta vechimea in posturi cu studii universitare de lunga durata sau copie certificate pentru conformitate a carnetului de munca;
 • cazierul judiciar sau declaratia candidatului prin care acesta isi exprima consimtamantul pentru obtinerea extrasului de pe cazierul judiciar de catre comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicata cu modificariel si compeltarile urlterioare;
 • adeverinta din care rezulta ca este apt medical , fizic si neuropsihic;
 • declaratie pe propria raspundere privind necolaborarea cu securitatea inainte de anul 1989;
 • copie certificata pentru conformitate a actelor (certificat de casatorie , etc.) prin care candidatul si-a schimbat numele, dupa caz;
 • proiectul de management realizat de candidat;
 • declaratie pe propria raspundere a candidatului ca proiectul de management este conceput si realizat integral de catre candidat;
 • declaratie pe propria raspundere ca in ultimii 3 ani nu a fost constatata de catre institutia competenta existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • declaratie pe propria raspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de inscriere.
 • chitanta de plata a texei de concurs.

Taxa de concurs este 400 de lei si va fi achitata la casieria unitatii.
Bibliografia: Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmatoare lista de 5 teme, care va fi adaptata la situatia Spitalului Judetean de Urgenta Bacau:

 • Planificarea si organizarea serviciilor de sanatate la nivelul spitalului;
 • Siguranta si satisfactia pacientului;
 • Managementul calitatii serviciilor medicale;
 • Managementul resurelor umane;
 • Performanta clinica si financiara a activitatii spitalului.

Bibliografia si temele-cadru pentru proiectul de management vor fi
afisate pe site-ul spitalului www.sjubc.ro

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei, Serviciul
R.U.N.O.S., tel.: 0234/534000, int. 1605.